QQ空间的留言

个人日记

看下面的效果,我只演示1到17,还有好多没演示,大家是不是心动了呢?这些文字可以加在QQ空间的留言和日记里,很眩吧,相信你给别人回复的时候会帅酷了
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani1.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani1.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani2.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani2.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani3.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani3.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani4.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani4.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani5.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani5.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani6.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani6.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani7.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani7.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani8.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani8.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani9.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani9.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani10.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani10.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani11.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani11.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani12.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani12.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani13.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani13.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani14.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani14.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani15.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani15.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani16.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani16.gif[/img][/url]
[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani17.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani17.gif[/img][/url] 效果:

文章评论

哗,系小雪吖

[img][url=http://happykao.pupu.jp/kaoani1.gif[/img]]http://happykao.pupu.jp/kaoani1.gif[/img][/url] 哈哈